Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

az ÉNINGATLANOM Ingatlaniroda szerződési feltételeiről és szolgáltatásának részleteiről

érvényes: 2019.11.04-től

 

 1. SZOLGÁLTATÓ személye
  1. Az ÉNINGATLANOM Ingatlaniroda és elsődleges szolgáltatója a Kovács Andrea ev. (2721 Pilis, Jókai Mór u. 47., Asz.: 69642649-1-33)továbbiakban: Szolgáltató vagy Megbízott, aki a szolgáltatás gyorsaságának és eredményességének érdekében, más – a Szolgáltató által megbízott- vagy vele szerződött partnert -, ún. másodlagos szolgáltatót is igénybe vehet.
 2. A SZOLGÁLTATÁS részletei
  1. A Szolgáltató, a szolgáltatását – továbbiakban: Szolgáltatás – igénylők – továbbiakban: Megbízó – részére, Ingatlan értékesítési-, közvetítési-, illetve ingatlan bérbeadási szolgáltatást nyújt, belértve az ipari-, üzemi- és mezőgazdasái ingatlanokat, valamint földeket; földrészleteket is.
  2. Amennyiben Szolgáltató, ún. másodlagos szolgáltatót bíz meg egy feladat ellátására, úgy ezt a tényt a másodlagos szolgáltató köteles jelezni a Megbízónak.
  3. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás biztosítását másodlagos szolgáltató látja el, úgy másodlagos szolgáltató köteles a tőle elvárható maximális gondossággal eljárni a Szolgáltatás biztosítása során. Ebben az esetben a másodlagos szolgáltató vállal minden felelősséget a Szolgáltatás biztosításával- és annak eredményeivel kapcsolatban.
  4. Abban az esetben, amennyiben bármilyen okból kifolyólag másodlagos szolgáltató továbbiakban már nem tudja biztosítani az elsődleges Szolgáltató Szolgáltatását, úgy elsődleges Szolgáltató automatikusan a másodlagos szolgáltató helyébe lép és vállalja a Szolgáltatás teljeskörű biztosítását.
  5. Szolgáltató a Szolgáltatását minden esetben, törvényi kötelezéttsegeit betartva, megbízási jogviszony keretében – továbbiakban: Megbízás – végzi. Minden más ettől eltérő esetben Szolgáltató külön megállapodást köt a Megbízóval.
  6. A Szolgáltató és a Megbízó között, a Szolgáltatásra irányuló jogviszony létrejöhet írásos formában (megbízási szerződés megkötésével), szóban és/vagy ráutaló magatartással (a PTK. VI. k. 6.2§ alapján) egyaránt.
  7. Szolgáltatónak a Megbízóval, a szerződéses jogviszony létrjötte érdekében nem szükséges külön írásbeli megállapodást kötnie abban az esetben, amennyiben a Megbízó korábban már megismerte és elfogadta a Szolgáltató hatályos ÁSZF-ét.
  8. A Megbízó és a Szolgáltató között a szerződéses jogviszony létrejöhet a Szolgáltatónál, személyesen- és/vagy online(emailen keresztül) megkötött- és mindkét fél által aláírt Megbízási szerződéssel, vagy a Szolgáltatás sikerét elősegítendő- és a Megbízó által aláírt Kulcs átadás-átvételi elismervénnyel, vagy a Szolgáltató által kibocsátott, és a Megbízó, valamint a Szolgáltató által aláírt Megtekintési nyilatkozattal, vagy a Szolgáltató által kibocsátott, és a Megbízó, valamint a Szolgáltató által aláírt Vételi szándéknyilatkozattal.
  9. A Megbízás minden esetben a Megbízó és a Szolgáltató között jön létre, azzal a céllal, hogy Szolgáltató a tőle elvárható maximális gondossággal elősegítse a Megbízó által eladásra kínált ingatlannak, a Megbízó által elvárt minimáláron vagy azt meghaladó áron-, de legalább a Megbízó és a Vevő által kialkudott vételáron való értékesítést és/vagy bérbeadását.
  10. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízás alatt tevékenységét, a Megbízó érdekében, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi és folyamatosan tájékoztatja a Megbízót a tevékenységéről és a feladat állásáról.
  11. Megbízó vállalja, hogy amennyiben az eladásra kínált ingatlant értékesíti, abban az esetben erről a Szolgáltatót értesíti, legkésőbb az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének napjáig.
  12. Ezzel egyidejűleg Megbízó vállalja, hogy minden olyan érdeklődővel való kapcsolattartásra, akivel a Szolgáltató által került kapcsolatba, illetve ezen személyek érdekkörében álló harmadik felekkel, csak és kizárólag a Szolgáltatón keresztül vagy a Szolgáltató jelentlétében jogosult.
  13. A Megbízás teljesül, amennyiben a Szolgáltató által felkutatott Vevő által írásban tett vételi ajánlatot a Megbízó, hitelt érdemlő aláírásával elfogadja (kialkudott vételár), vagy amennyiben a Vevő, az eladásra kínált ingatlanra, a Megbízó által elvárt minimálárat elérő- vagy azt meghaladó áron tesz vételi ajánlatot.
  14. Amennyiben Vevő olyan áron tesz vételi ajánlatot, amelyet Eladó (Megbízó) hitelt érdemlő aláírásával elfogad, úgy Eladó (Megbízó) felelősséget vállal a Vevővel-, a Vételi ajánlatban meghatározott Adásvételi szerződés megkötésének-, az ajánlatban meghatározott határidőt bezárólag való megkötésére. Mivel Szolgáltató elkötelezett a Megbízók– és az esetleges Vevők elégedettségének szolgálatában, így kötelezéttséget vállal a Megbízók– és az esetleges Vevők közötti kölcsönös megelégedést biztosító megállapodások kialakítására.
  15. Amennyiben Megbízó, egy esetlegesen általa elfogadott Vételi ajánlatban meghatározott feltételeknek; határidőknek; megállapodásoknak nem tesz eleget, úgy ez a viselkedés – amennyiben az esetleges Vevönek- és/vagy Megbízottnak kárt okoz (beleértve az elmaradt hasznot is) -, a Megbízó általi súlyos szerződésszegésnek minősül!
  16. A Megbízás teljesítésekor Megbízó a Szolgáltató részére megbízási díjat fizet, aminek mértéke az eladásra kínált ingatlan vételárának a 5,5%-a (+ÁFA). Abban az esetben, ha Megbízó és Szolgáltató ettől eltérő (kedvezményes) díjazásban állapodnak meg, arról külön, írásos megállapodást kell rögzíteniük.
  17. Ezen szabályok alól kivételt képez, amennyiben a Szolgáltató bár teljesítette a Megbízást, ugyanakkor a Megbízó szerződésszegő magatartása a Szolgáltatónak kárt okoz (beleértve az elmaradt hasznot is). Ebben az esetben Megbízó az ÁSZF-ben meghatározott teljes díjat (5,5% + ÁFA) köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
  18. A Megbízási díj, a Megbízás teljesítésével egyidejűleg-, de legkésőbb az eladásra kínált ingatlan adásvételi szerződésének megkötésekor (az első pénzmozgáskor), egyösszegben esedékes.
  19. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízás tárgyát képező ingatlan értékesítésével kapcsolatosan, annak rendelkezési jogával bír, illetve az ingatlan valamennyi tulajdonosának- és jogosultjának a teljes körű meghatalamazásával rendelkezik.
  20. A Megbízás megszűnik amennyiben a Megbízás teljesül vagy amennyiben azt a felek egymás közt felmondják.
  21. A Megbízás teljesülésének vagy felmondásának esetén a felek egymással kötelesek elszámolni és/vagy az eredeti állapotokat visszaállítani.
  22. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvényköny rendelkezései – különösen a Jóhiszeműség és a tisztesség-, valamint az Elvárható magatartás elve szerinti – szabályai irányadóak.
 3. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
  1. A Megbízott, minden a tudomására jutott személyes adatot, a évi CXII. az információs rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény-, valamint az EU 2016/679 (GDPR) rendelete szerint kezel az Ön biztonsága érdekében.
  2. A Megbízott, minden a tudomására jutott személyes adatot, a évi LIII. a pénzmosás- és a terrorizmus megelőzéséről és a finanszírozásának megakadályozásáról szóló rendelete szerint kezel az Ön biztonsága érdekében.